A A A K K K
для людей із порушенням зору
Горондівська територіальна громада
Закарпатської області, Мукачівського району

Місцеві податки та збори

Файл для завантаження: Рішення Горондівської сільської ради від 25.06.2019 року № 597 Про встановлення місцевих податків (у редакції рішення № 106 від 23.06.2020 року)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Горондівської  сільської ради (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Горондівської ради.

Розділ 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщеної на території Горондівської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

       а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

       б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

       в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  та нежитлової нерухомості,  в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

          а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

          б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

          в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

          г) гуртожитки;

          ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

          д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

          е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

          є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

          ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

           з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

          и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому  законом поярдку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної  діяльності, включаючи ті,  в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями  добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні, тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється  виробнича та / або господарська діяльність;

           і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

           ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

           й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

           к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

           л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Розділ 4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

Розділ 5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги з податку, що сплачується на території Горондівської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі,

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Розділ 6. Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначаються у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені у Додатку 1.2 до цього Положення. Ставки застосовуються з урахуванням пункту 3.2 цього Положення.

Розділ 7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому порядку:

 а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

.3ому числі їх часток), - на 33

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Горондівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

          Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

          Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

-  розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

          У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.  Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Розділ 10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Горондівської сільської  ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Розділ 11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

07

 

04350312

с.Горонда

 

 

Класифікація будівель та споруд1

Ставки податку

у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код1

найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні2

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1.0

 

 

0.0

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1.0

 

 

0.0

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

1.0

 

 

0.0

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1.0

 

 

0.0

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами2

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1.0

 

 

0.0

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1.0

 

 

0.0

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами2

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1.0

 

 

0.0

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1.0

 

 

0.0

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1.0

 

 

0.0

 

 

113

Гуртожитки2

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів2

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки2

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних2

0.0

 

 

0.0

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1.0

 

 

1.0

 

 

1211.2

Мотелі

1.0

 

 

1.0

 

 

1211.3

Кемпінги

1.0

 

 

1.0

 

 

1211.4

Пансіонати

1.0

 

 

1.0

 

 

1211.5

Ресторани та бари

1.0

 

 

1.0

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

 

 

-

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1.0

 

 

0.25

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні2

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління2

0,0

 

 

0,0

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1.5

 

 

1.0

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя2

-

 

 

-

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1.0

 

 

0.25

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1.0

 

 

0.25

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1.0

 

 

1.0

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1.0

 

 

1.0

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1.5

 

 

-

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1.0

 

 

1.0

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

 

 

-

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1.0

 

 

0.5

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

-

 

 

-

 

 

1242.2

Гаражі підземні

-

 

 

-

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

 

 

-

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові2

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2

0,000

 

 

0,000

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.3

Силоси для зерна

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.6

Холодильники

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.7

Складські майданчики

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.8

Склади універсальні

1.0

 

 

0.25

 

 

1252.9

Склади та сховища інші2

1.0

 

 

0.25

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

 

 

-

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

 

 

-

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

-

 

 

-

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

 

 

-

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

 

 

-

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї2

-

 

 

-

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища2

-

 

 

-

 

 

1262.3

Технічні центри

-

 

 

-

 

 

1262.5

Будівлі архівів2

-

 

 

-

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

 

 

-

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

 

 

-

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2

0,0

 

 

0,0

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2

-

 

 

-

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2

0.0

 

 

0,0

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2

-

 

 

-

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

 

 

-

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2

-

 

 

-

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2

-

 

 

-

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2

-

 

 

-

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери2

-

 

 

-

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2

-

 

 

-

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2

0

 

 

0

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2

-

 

 

-

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2

-

 

 

-

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2

0

 

 

0

 

 

1265

Зали спортивні2

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

 

 

-

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

-

 

 

-

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

 

 

-

 

 

1265.5

Тири

-

 

 

-

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

-

 

 

-

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2

1271.1

Будівлі для тваринництва2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2

0.5

 

 

0.25

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші2

0.5

 

 

0.25

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності2

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2

0,0

 

 

0,0

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,0

 

 

0,0

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії2

0,0

 

 

0,0

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури2

0,0

 

 

0,0

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2

0,0

 

 

0,0

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2

0,0

 

 

0,0

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше2

1274.1

Казарми Збройних Сил2

-

 

 

-

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб2

-

 

 

-

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2

-

 

 

-

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

 

 

-

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,0

 

 

0,0

 

 

 

Інші будівлі

1.0

 

 

1.0

 

 

                     

1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння транспортного податку

1.Загальні положення

1.1. Транспортний податок на території Горондівської сільської ради встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Транспортний податок – це складова податку на майно, що відноситься до місцевих податків, і кошти від якого зараховуються до сільського бюджету с.Горонда.

 

2.Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до розділу 3 цього положення є об’єктами оподаткування.

 

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до розділу 3 цього Положення.

 

5.Ставки податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

7.6. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

         У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.7. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

             

ПОЛОЖЕННЯ
про плату за землю

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком.

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом.

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативно грошову оцінку яких не проведено.

            4.Ставка  земельного податку

4.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані у межах населеного пункту,  встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки, згідно  додатку 3.2. /додається/.

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Пільги щодо сплати земельного податку надаються фізичним особам платникам, згідно ст.281 Податкового кодексу України.

6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи, передбачені ст.282 Податкового кодексу.

6.2. Від плати земельного податку звільняються органи місцевого самоврядування та органи державної влади за земельні ділянки, що використовуються для обслуговування будівель та споруд комунальної власності. /додаток № 3.4/.

7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не оподатковуються земельним податком земельні ділянки, перелік яких визначено ст. 283 Податкового кодексу України.

8. Податковий період для плати за землю

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

9.  Порядок обчислення плати за землю

9.1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.2. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

10. Строк сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати  встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки, згідно  додатку 3.3. 

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

СТАВКИ
земельного податку
за земельні ділянки на території

села Горонда

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

07

 

04350412

село Горонда

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,5

0,5

1.0

1.0

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,5

0,5

1.0

1.0

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,5

0,5

1.0

1.0

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,5

0,5

1.0

1.0

01.05

Для індивідуального садівництва

0,5

0,5

1.0

1.0

01.06

Для колективного садівництва

-

-

-

-

01.07

Для городництва

-

-

-

-

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,5

0,5

1.0

1.0

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0

0

0

0

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

-

-

-

-

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

-

-

-

-

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1.0

1.0

5

5

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

       0,5

1

1

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0.1

0.1

0.1

0.1

02.02

Для колективного житлового будівництва

-

-

-

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3.0

0,1

3.0

0.1

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

-

-

-

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

-

-

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

-

-

-

 

02.07

Для іншої житлової забудови

1.0

0,1

1.0

0.1

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.1

0,1

0.1

0.1

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

-

-

-

-

 

002.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

-

-

-

-

 

03

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

0

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0

0

0

0

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

0

0

0

0

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0

0

0

0

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0

0

0

0

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

-

-

-

-

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3.0

3.0

         5.0

5.0

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3.0

3.0

5.0

5.0

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

3.0

3.0

3.0

3.0

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3.0

3.0

3.0

3.0

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

-

-

-

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

0

0

0

0

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3.0

3.0

3.0

3.0

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

0

0

0

0

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0

0

0

0

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1.0

1.0

 

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

3,0

3,0

3.0

3.0

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

-

          -

-

-

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

-

-

-

-

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

-

-

-

-

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

-

-

-

-

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

-

-

-

-

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

-

-

-

 

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

 

04.08

Для збереження та використання заказників

-

-

-

-

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

-

-

-

-

 

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

-

-

-

-

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

-

-

-

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення(земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

-

-

-

-

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

-

-

-

-

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

-

-

-

-

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

-

-

-

-

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

-

-

-

-

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

-

-

-

-

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

-

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

-

-

-

-

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

-

-

-

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

-

-

-

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

0.1

0.1

-

-

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0.1

0.1

-

-

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0.1

0.1

-

-

 

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

1,0

1,0

-

-

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,0

1,0

-

-

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,0

1,0

-

-

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,0

1,0

-

-

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,0

1,0

-

-

 

10.06

Для сінокосіння

-

-

-

-

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

-

-

-

-

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

-

-

-

-

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

-

-

-

-

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

-

-

-

-

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

-

-

-

-

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

-

-

 

11

Землі промисловості

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

3,0

3,0

5.0

5.0

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,0

3,0

5.0

5.0

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,0

3,0

5.0

5.0

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0

3,0

5.0

5.0

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

-

-

-

-

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

-

-

-

-

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3.0

3.0

5.0

5.0

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0

3,0

5.0

5.0

 

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

3,0

3.0

5.0

5.0

 

13

Землі зв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

3.0

3,0

5.0

5.0

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1,0

1,0

5.0

5.0

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1,0

1,0

5.0

5.0

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

5.0

5.0

 

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

-

-

-

-

 

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3,0

3,0

5.0

5.0

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,0

3.0

5.0

5.0

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3.0

3.0

5.0

5.0

 

15

Землі оборони

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

0,1

0,1

0.1

0.1

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії

-

-

-

-

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби

-

-

-

-

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ

-

-

-

-

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби

-

-

-

-

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки

-

-

-

-

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань

0.1

0.1

0.1

0.1

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1

0,1

0.1

0.1

 

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

-

-

-

-

 

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

0,1

0,1

0.1

0.1

 

16

Землі запасу

-

-

-

-

 

17

Землі резервного фонду

-

-

-

-

 

18

Землі загального користування

-

-

-

-

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

                   

 

СТАВКИ
орендної плати за земельні ділянки

на території села Горонда Мукачівського району

(код КОАТУУ 04350412)

Код КВЦПЗ

Вид цільового призначення земельної ділянки

Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі (%)

02

Землі житлової забудови

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

-

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

-

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

-

02.06

Для колективного гаражного будівництва

-

02.07

Для іншої житлової забудови

-

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

-

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

-

03

Землі громадської забудови

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

-

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

-

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

-

03.05

Для будівництва та обслуговування будівельзакладів культурно-просвітницького обслуговування

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

12

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

                                         10

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративнихбудинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

8

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

-

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів коммунального обслуговування

-

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

8

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

-

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

-

04

Землі природно-заповідного фонду

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

-

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

-

05

Землі іншого природоохоронного призначення(земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

-

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчихзакладів

-

06.03

Для іншихоздоровчихцілей

-

07

Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

-

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

-

08

Земліісторико-культурного призначення

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

-

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

-

10

Землі водного фонду

 

10.01

Для експлуатації та догляду за воднимиоб'єктами

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3

10.07

Для рибогосподарських потреб

3

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійнихспоруд

3

11

Земліпромисловості

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

8

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств будівельних організацій та підприємств

8

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

Землі транспорту

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

6

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

6

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

-

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

8

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд даткових транспортних послуг та допоміжних операцій

8

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

6

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

10

13

Землізв'язку

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

10

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштовогозв'язку

10

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобівзв'язку

10

14

Землі енергетики

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

6

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

6

 

ПЕРЕЛІК

пільг для юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

07

 

04350412

с.Горонда

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

1.Органи місцевого самоврядування

100,000

2. Комунальні підприємства, комунальні організації (установи, заклади), засновником яких є Горондівська сільська  рада

100,000

3. Органи державної влади

100,000

4. Державні організації (установи, заклади)

100,000

5. Збройні сили України

50.000

         

 

Секретар сільської ради                             В.І. Лінтур

 

                                                        Додаток № 4

                                                    до  рішення   Горондівської сільської ради                                                                                         

             від  25.06.2019   року  №  597

 

ПОЛОЖЕННЯ

по сплату єдиного податку

І. Загальні положення.

Єдиний податок на території с.Горонда справляється  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, та рішення Горондівської сільської ради  про встановлення місцевих податків.

ІІ. Платники податку.

Платниками податку  є :

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Перелік суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не розповсюджується спрощена система оподаткування  та які не можуть бути платниками єдиного податку, наведено у Податковому кодексі.

ІІІ. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

IV. База оподаткування.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового кодексу.

V. Ставки єдиного податку.

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

 Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність,  з розрахунку на календарний місяць становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошових;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового  Кодексу.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу України:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пункті 3 розділу ІІ цього положення,

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у  главі І розділу ХІV Податкового кодексу;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Платники єдиного податку  третьої та четвертої групи  сплачують податок відповідно ставок, затверджених Податковим кодексом України.

VІ. Податковий період.

 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

VІІ. Строк та порядок сплати.

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Платники єдиного податку четвертої групи:

-самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою Податковим кодексом,

-сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора