Горондівська територіальна громада
Закарпатської області, Мукачівського району

Постійні комісії

Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту

голова - Орсагош Володимир Омельянович

заступник - Кентеш Володимир Володимирович

секретар - Лембей Роман Михайлович

член - Шпеник Сергій Олександрович

 

Постійна комісія з питань фінансів,  бюджету, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності та регуляторної діяльності

голова - Кучінка Ігор Михайлович

заступник - Сідун Маряна Василівна

секретар - Фізер Георгій Георгійович

член - Келемен Єлізавета Олександрівна

 

Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території та благоустрою

голова - Баняс Іван Іванович

заступник - Вереш Петро Петрович

секретар - Іванусь Світлана Василівна

член - Марцій Василь Васильович

член - Балог Михайло Михайлович

 

Постійна комісія з питань молодіжної політики та розвитку спорту

голова - Тромпак Василь Дмитрович

заступник - Бобуський Володимир Іванович

секретар - Довганюк Руслан Миколайович

член - Делеган Володимир Йосипович

 

Постійна комісія з питань освіти, медицини, культури та соціального захисту

голова - Мучичка Іван Йосипович

заступник - Орос Янош Іванович

секретар - Ільницький Володимир Йосипович

член - Вереш Маріанна Василівна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Горондівської сільської ради

1.    Загальні положення
1.1.    Постійні комісії Горондівської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
1.2.    Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
1.3.    До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський  голова та секретар ради.
1.4.    Постійні комісії підзвітні Горондівській  сільській раді та відповідальні перед нею. 
1.5.    У своїй діяльності постійні комісії ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
1.6.    Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, виконкомом Горондівської  сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
1.7.    Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.
1.8.    Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
1.9.    За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради. 
1.10.    Основною формою роботи постійної комісії є засідання. 
1.11.    Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
1.12.    Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.
1.13.    Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.
1.14.    Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє секретаря ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.
1.15.    Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається            на апарат управління сільської ради.

2.    Завдання та організація діяльності постійних комісій
2.1.    Основним завданням постійних комісій є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.
2.2.    Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
2.3.    Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради,  підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради. 
2.4.    Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
2.5.    Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
2.6.    За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради. 
2.7.    Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.
2.8.    Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
2.9.    Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
2.10.    Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
2.11.    Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій.
2.12.    Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, голови громади. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. 


3.    Голова постійної комісії
3.1.    Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
3.2.    Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.
3.3.    Голова постійної комісії: 
-    скликає і веде засідання комісії,
-    дає доручення членам комісії,
-    представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
-    організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії,
-    аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії,
-    відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії,
-    забезпечує гласність в роботі комісії.
3.4.    У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формування структури комісії.
3.5.    Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

4.    Перелік та напрямки діяльності постійних комісій
4.1.    Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:
4.1.1.    готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
4.1.2.    контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради;
4.1.3.    розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції;
4.1.4.    з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.1.5.    перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, депутатської етики та Регламенту ради, інших документів, що стосуються порядку роботи ради та її постійних комісій;
4.1.6.    здійснює моніторинг дотримання Регламенту ради, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
4.1.7.    залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
4.1.8.    ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
4.1.9.    вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб;
4.1.10.    вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
4.1.11.    здійснює контроль за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
4.1.12.    сприяє координації дій ради з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
4.1.13.    попередньо вивчає та подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо приведення актів, виданих Горондівською сільською радою (у тому числі й попередніх скликань), а також радами, що увійшли до Горондівської  сільської ради, та їхніми виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
4.1.14.    опікується питаннями, пов’язаними із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає сільському голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2.    Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, регуляторної діяльності:
4.2.1.    готує висновки та рекомендації з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів;
4.2.2.    контролює виконання програми соціально-економічного розвитку та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань планування соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, бюджету та фінансів;
4.2.3.    розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, бюджету та фінансів, міжнародного співробітництва;
4.2.4.     з профільних питань перевіряє роботу підприємств, установ та організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
4.2.5.     перед винесенням їх на розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;
4.2.6.     Попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги; 
4.2.7.     бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, затвердження;
4.2.8.    контролює виконання рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва виконавчими органами та посадовими особами ради, юридичними особами, засновником (співзасновником) або учасником яких є рада;
4.2.9.    готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
4.2.10.    попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;
4.2.11.    вносить на розгляд ради пропозиції щодо місцевих податків і зборів, встановлення податкових пільг;
4.2.12.    розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
4.2.13.    готує висновки та рекомендації з питань комунальної власності, транспорту та енергозбереження;
4.2.14.    контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
4.2.15.    попередньо розглядає і подає погодження про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень;
4.2.16.    розглядає і погоджує експертні оцінки при приватизації об′єктів комунальної власності;
4.2.17.    вносить пропозиції та рекомендації по наданню пільг в орендній платі, проводить аналіз доцільності і ефективності від зданих в оренду приміщень.
4.2.18.    перед винесенням на розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань комунальної власності, транспорту та енергозбереження.

4.3.    Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території та благоустрою:
4.3.1.    готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування території та благоустрою;
4.3.2.    контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин, планування території, будівництва  та благоустрою;
4.3.3.    забезпечує проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів  і подання їх органам, уповноваженим приймати  рішення щодо  розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об’єктів, пов’язаних із використанням природного середовища;
4.3.4.    попередньо розглядає  спірні питання  щодо землекористування, готує відповідні пропозиції та висновки на розгляд  сесії сільської ради;  
4.3.5.    контролює виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ініціює перегляд раніше прийнятих, але не виконаних рішень ради та виконавчого комітету з питань надання земельних ділянок у власність чи користування.

4.3.6.    Постійна комісія з питань молодіжної політики та розвитку спорту
4.3.7.    готує висновки та рекомендації з питань молодіжної політики та розвитку спорту;
4.3.8.    контролює виконання цільових програм з профільних питань діяльності комісії;
4.3.9.    сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю.
4.3.10.    подає пропозиції про поліпшення умов для занять фізичною культурою і спортом населенням.
4.3.11.    сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики.
4.3.12.    здійснює контроль за виконанням рішень ради і виконавчого комітету, а також вивчає діяльність підпорядкованих раді органів у сфері організації роботи із запобігання бездоглядності неповнолітніх.
4.3.13.    сприяє вирішенню соціальних проблем молоді.
4.3.14.    розглядає питання надання молодіжним та спортивним громадським організаціям необхідних для їх діяльності приміщень.

4.4.    Постійна комісія з питань освіти, медицини та культури, соціального захисту
4.4.1.    готує висновки та рекомендації з питань освіти, медицини, культури та соціального захисту; контролює виконання програм та рішень ради з  вищевказаних питань;
4.4.2.     розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності, що перебувають у віданні ради з питань освіти, медицини, культури;
4.4.3.     перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з профільних питань;
4.4.4.     попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів програми соціально-економічного розвитку та бюджету (по питаннях освіти, медицини та культури), звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
4.4.5.     погоджує виділення бюджетних коштів та їх розподіл між закладами освіти, культури,  охорони здоров’я та здійснює контроль за їх використанням;
4.4.6.    бере участь у розробці програм, що сприяють  роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у гуманітарній сфері;
4.4.7.    здійснює  контроль за забезпеченням охорони пам’яток культури, збереженням  та використанням культурного надбання;
4.4.8.    контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора